Privacybeleid

Bedrijfsgegevens:

Alptax Facilities h.o.d.n. Autobedrijf Deurne statutair gevestigd aan de Blasiusstraat 10 te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 17156233 vertegenwoordigd door haar directeur: Casper H.M. Pouwels.

 1. Verwerking van persoonsgegevens:

Autobedrijf Deurne legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast (o. a. van, maar niet beperkt tot: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens worden door Autobedrijf Deurne gebruikt ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de informatie die nodig is voor het vastleggen, plannen, uitvoeren van onderhoud en reparaties aan voertuigen en voor facturering.

 1. Bescherming persoonsgegevens:

Autobedrijf Deurne gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens veilig en overeenkomstig de wet- en regelgeving van de vigerende privacywet. Wij verwerken uw gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verstrekken of verkopen deze niet door aan derden voor commerciële of andere doeleinden niet gerelateerd aan onze dienstverlening. Autobedrijf Deurne respecteert uw wettelijke (privacy) rechten. Wij eisen van onze toeleveranciers en partners dezelfde discretie en vertrouwelijkheid bij het verwerken en bewaken van persoonsgebonden gegevens. Autobedrijf Deurne slaat de gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk is toegestaan.

 1. Rechten betrokkenen:

Autobedrijf Deurne verwerkt uw gegevens nauwgezet volgens de wet- en regelgeving van de vigerende privacy-wet. Wij houden ons aan de AVG wetgeving. Hieronder valt o.a. in ieder geval maar niet beperkt tot;

Als wij gegevens van u verwerken:

 1.     heeft u het recht om deze gegevens overgedragen te krijgen in een overzichtelijk, gangbaar

   machinaal leesbaar formaat.

 1.     heeft u, m.u.v. sectorspecifieke wetgevingen overeenkomstig artikel 17 en 23 van de AVG

(Bewaarplicht), het recht om deze gegevens te laten verwijderen.

 1.      heeft u, conform artikel 15 AVG het recht om de gegevens die wij van u vastleggen in te zien.
 2.     heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te vervolledigen,

overeenkomstig artikel 16 AVG.

 1.     heeft u recht, overeenkomstig artikel 18 AVG, op begrenzing van het gebruik van uw gegevens.
 2.     heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Autobedrijf Deurne

zal dan (tijdelijk) stoppen met verwerken van uw gegevens tot een definitief standpunt is bepaald.

 1.     heeft u, ingeval gegevens uitsluitend op basis van automatische verwerking worden beoordeeld,

het recht op een menselijk standpunt ingeval deze beoordeling over u gaat.

 1. Andere doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens:

Wij verwerken uw gegevens ook voor het signaleren van periodiek onderhoud, de jaarlijkse APK en andere doeleinden die van toepassing worden geacht. Evenals u mondeling, schriftelijk of per e-mail met ons correspondeert of bijvoorbeeld een klacht heeft, registreren wij de interacties, met als doel de inhoud van onze communicatie achteraf te kunnen reproduceren en verbeteracties te kunnen realiseren.

 1. Werknemers, Ex-Werknemers of kandidaat-Werknemers:

Wij verwijzen naar het “Privacyreglement” ingeval u werknemer, ex-werknemer of kandidaat-werknemer bent. Dit document is opvraagbaar bij de afdeling Gegevensbescherming bereikbaar via het e-mailadres AVG@autobedrijfdeurne.nl of per post onder de volgende adresgegevens: Autobedrijf Deurne t.a.v. afdeling AVG Blasiusstraat 10 5754 AV Deurne.

 1. Informatierechten of verwijdering persoonsgegevens:

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen of wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen en/of corrigeren, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Gegevensbescherming. Uw verzoek wordt binnen 6 weken behandelt.

 1. Gegevensbescherming Contactpersonen:

U kunt een verzoek tot inzage indienen via onderstaande contactgegevens. Ook indien u een klacht over de bescherming van persoonsgegevens binnen onze organisatie heeft kunt u uw klacht indienen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons dat schriftelijk laten weten via: Autobedrijf Deurne t.a.v. afdeling AVG Blasiusstraat 10  5754 AV Deurne of via mailadres AVG@autobedrijfdeurne.nl  Hierbij moet u zich kunnen identificeren. Dit om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

 1. Website:

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat een website via de browser op uw harde schijf opslaat. Er zit informatie in een cookie opgeslagen. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld wat of u al eerder op onze website was en wat u toen heeft gedaan, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Wij maken gebruik van cookies: Om onze website beter te laten functioneren, de website gebruiksvriendelijker te maken, te monitoren of bezoekers eenvoudig de informatie kunnen vinden die zij zoeken op onze website.